Literature


Jas go razbiram svetot
kako pole za kulturen natprevar____
megu narodite
__________-Goce Delcev
I understand the world
as a field for cultural contest
among the nations
__________-Goce Delcev

Gorgi Abadjiev
Petre M. Andreevski
Boris Bojadjiski
Kole Casule
Marko Cepenkov
Simon Drakul
Tasko Georgievski
Vasil Iljoski
Slavko Janevski
Lazo Karovski
Blaze Koneski
Vlado Maleski
Konstantin Miladinov
Krste Petkov Misirkov
Kole Nedelkovski
Anton Panov
Gorce Petrov
Vidoe Podgorec
Stale Popov
Ante Popovski
Gligor Popovski
Grigor Prlicev
Kosta Solev Racin
Dimitar Solev
Koce Solunski
Aco Sopov
Gane Todorovski
Nikola Jonkov Vapcarov
Rajko Zhinzifov


Page maintained by Dusko Koncaliev
koncadu@earlham.edu